Navigatie NL

Navigatie NL (8)

categorie navigatie nederlands

Privacyverklaring

Geschreven door woensdag, 17 oktober 2018 15:11

van Entecst Technical Communication en Entecst BV Versie 1.0 - oktober 2018

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we deze privacyverklaring opgesteld. De verklaring omschrijft in 7 vragen met antwoorden hoe wij binnen Entecst omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie zijn wij?

Entecst is een bedrijf dat technische teksten, publicaties en vertalingen maakt. We zijn opgericht in 2003, gevestigd in Eindhoven en onder de volgende nummers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

 • Entecst Technical Communication: 17.158.428
 • Entecst BV: 53.911.954

 

2. Welke persoonsgegevens houden wij bij?

Van klanten, leveranciers en overige relaties:

 • Naam, adres en webadres van bedrijven.
 • Naam, functie, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) van contactpersonen bij bedrijven.

 

3. Wat doen we met de persoonsgegevens?

 • Communiceren en contact onderhouden.
 • Factureren.
 • Opdrachten en de acquisitie daarvan administreren.

 

4. Wie beheert de persoonsgegevens?

 • De directeur/eigenaar van Entecst.
 • Eventuele andere werknemers van Entecst, in opdracht en onder toezicht van de directeur/eigenaar.

 

5. Wie kan de persoonsgegevens inzien en gebruiken?

 • De directeur/eigenaar van Entecst.
 • Eventuele andere werknemers van Entecst, in opdracht en onder toezicht van de directeur/eigenaar.

 

6. Hoe beschermen de beheerders de persoonsgegevens?

Wij beheren persoonsgegevens volgens de onderstaande richtlijnen. De directeur/eigenaar wijst eventuele andere beheerders op deze richtlijnen en ziet toe op de hantering hiervan.

Persoonsgegevens op papier:

 • bewaren we op een passende locatie die alleen voor beheerders toegankelijk is.

 

Digitale persoonsgegevens op een medium van Entecst (zoals pc of laptop):

 • Het medium beveiligen we met een wachtwoord dat alleen de beheerders kennen.
 • We nemen gangbare maatregelen om besmetting of overname te voorkomen, zoals moderne software met reguliere updates en antivirus-software.
 • We zijn alert op verdachte e-mails en gaan daar voorzichtig mee om.
 • Eventuele back-ups bewaren we op een passende en niet voor anderen toegankelijke locatie.
 • Niemand kopieert de persoonsgegevens (behalve als back-up) op andere media, zoals usb-sticks.

 

Digitale persoonsgegevens in een online omgeving (zoals internetbankieren of een back-uplocatie in de cloud):

 • We gebruiken alleen vertrouwde omgevingen, waarvan verondersteld mag worden dat deze afdoende beveiligd zijn.
 • Bij twijfel over de veiligheid winnen we nadere informatie in.

 

Alle persoonsgegevens:

 • gebruiken we alleen binnen en ten behoeve van Entecst;
 • stellen we niet (al dan niet tegen vergoeding) ter beschikking van derden.

 

Bij verlies of diefstal van persoonsgegevens:

 • brengen we zo snel mogelijk de betrokkenen op de hoogte;
 • informeren we de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 • nemen we passende maatregelen om de schade te beperken en herhaling tegen te gaan.

 

7. Welke rechten hebben degenen van wie we persoonsgegevens bijhouden?

Het recht op:

 • informatie (inzage) welke gegevens wij van hem/haar gebruiken en waarvoor we dat doen;
 • rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens;
 • bezwaar (onder voorwaarden) tegen gebruik van bepaalde gegevens (beperking van het gebruik);
 • dataportabiliteit (ons opdragen om zijn/haar gegevens toch aan een derde door te geven);
 • vergetelheid (ons opdragen om al zijn/haar gegevens te wissen).

 

Klachten
Wie klachten heeft over hoe we met zijn/haar persoonsgegevens omgaan, kan hiermee terecht bij directeur/eigenaar van Entecst. We proberen dan in overleg tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Los daarvan heeft iedereen het recht om een privacyklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Disclaimer

Geschreven door maandag, 16 juli 2012 13:56

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Entecst wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen daarvan af. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Deze website bevat links naar internetsites en informatiebronnen van andere organisaties en instellingen. Entecst is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd en kan tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites of informatiebronnen.

De informatie op deze site is bedoeld voor algemeen gebruik. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Entecst.

Algemene Voorwaarden

Geschreven door maandag, 16 juli 2012 11:37

Entecst Technical Communication (handelsregister KvK nr. 17 158 428) 

Entecst BV (handelsregister KvK nr. 53 911 954) 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Entecst Technical Communication of Entecst BV (beide verder genoemd Entecst) enerzijds en opdrachtgevers anderzijds. 
1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever en uitzonderingen op de algemene voorwaarden van Entecst zijn uitsluitend geldig indien deze vooraf schriftelijk met Entecst zijn overeengekomen. 

2. Offertes 

2.1 Elke offerte is vrijblijvend en geldt één maand. Aan een uitgebreide offerte of voorbespreking kunnen kosten verbonden zijn, die Entecst aan opdrachtgever in rekening brengt. In dat geval maakt Entecst daarvan melding voordat deze kosten ontstaan. 
2.2 Opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle informatie die Entecst nodig heeft voor een juist beeld van het werk waarvoor een offerte gemaakt wordt. Indien na de offertedatum wijziging of uitbreiding van deze informatie optreedt, kan Entecst de offerte herroepen. 

3. Uitvoering van opdrachten 

3.1 Een opdracht kan onder meer mondeling, telefonisch of schriftelijk worden gegeven. Van niet schriftelijk gegeven opdrachten kan Entecst een schriftelijke bevestiging verlangen. 
3.2 Entecst verplicht zich goed werk naar beste inzicht en vermogen te leveren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. 
3.3 Entecst kan derden betrekken bij de uitvoering van een opdracht. 
3.4 Opdrachtgever verstrekt tijdig alle materiaal, gegevens en inlichtingen die Entecst voor de opdracht nodig heeft of wenselijk acht. Bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever zijn tijdig en in voldoende mate beschikbaar. 
3.5 Geleverde Nederlandstalige teksten worden door Entecst in goed Nederlands en in de standaard-spelling geschreven. Eenmalige herziening van een tekst na overleg met opdrachtgever is in de offerteprijs inbegrepen. Ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijziging van de opdracht zijn niet inbegrepen en worden daarom aanvullend aan opdrachtgever gefactureerd. 
3.6 Geleverde producten of diensten die onderhavig zijn aan goedkeuring of herziening, worden geacht te zijn geaccepteerd als Entecst niet binnen 14 dagen andersluidend bericht ontvangen heeft. 
3.7 Entecst verplicht zich tot geheimhouding van alle van opdrachtgever ontvangen gegevens waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. 

4. Levertijden 

4.1 Overeengekomen levertijden zijn streeftermijnen, die Entecst naar beste vermogen nastreeft. 
4.2 De levering van een product wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van aanbieding aan post, koerier of vervoerder, of van verzending per telefax of e-mail. 
4.3 Indien een aan Entecst toe te rekenen levertijdoverschrijding voor opdrachtgever niet acceptabel is, kan deze de overeenkomst eenzijdig beëindigen. In dat geval is Entecst niet gehouden tot enige schadevergoeding. Opdrachtgever verplicht zich daarbij het reeds uitgevoerde werk aan Entecst te vergoeden. 

5. Tussentijdse wijziging en beëindiging van opdrachten 

5.1 Indien opdrachtgever na verstrekking van de opdracht wijzigingen daarin aanbrengt, is Entecst gerechtigd de levertijd, prijs of andere condities aan te passen. Entecst bevestigt deze aanpassingen in een aanvullende opdrachtbevestiging, en maakt desgevraagd vooraf een aparte aanvullende offerte. 
5.2 Indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet, bijvoorbeeld door het ontoelaatbaar geheel of gedeeltelijk afbreken, intrekken of uitstellen van de opdracht, is hij aan Entecst een vergoeding verschuldigd voor het reeds uitgevoerde werk en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht, onverminderd de overige rechten van Entecst die uit de wet voortvloeien. 
5.3 Indien zich omstandigheden voordoen waardoor redelijk beschouwd verdere uitvoering van een opdracht niet van Entecst kan worden gevergd, heeft Entecst het recht de opdracht eenzijdig te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Zulke omstandigheden zijn in ieder geval maar niet uitsluitend faillissement, toepassing van de WSNP, oproer, brand, ongeval en ziekte aan de zijde van Entecst. Opdrachtgever is dan verplicht het reeds uitgevoerde werk aan Entecst te vergoeden. 
5.4 Indien Entecst niet akkoord gaat met een ingrijpende wijziging van een door hem vervaardigd product of verleende dienst, wordt dit als een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever aangemerkt. 

6. Betalingen 

6.1 Tenzij anders aangegeven zijn bedragen in offertes en opdrachtbevestigingen in euro’s en exclu-sief BTW. De betalingstermijn van alle facturen is dertig (30) dagen na factuurdatum. Zolang Entecst niet alle betalingen voor een opdracht ontvangen heeft, behoudt hij alle rechten op de producten en diensten die uit de opdracht voortkomen. 
6.2 Alvorens een opdracht uit te voeren kan Entecst betaling in meerdere gedeelten verspreid over de opdrachtuitvoering verlangen, of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling. Bij vooruitbetaling start de levertijd zodra Entecst deze vooruitbetaling ontvangen heeft. 
6.3 Indien opdrachtgever een betalingsverplichting niet nakomt, kan Entecst de overeenkomst opschorten en/of beëindigen. Opdrachtgever is in dat geval verplicht het reeds uitgevoerde werk aan Entecst te vergoeden. 
6.4 Na het verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever over het onvoldane bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens kan Entecst zonder nadere ingebrekestelling derden belasten met incassomaatregelen. Alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) incassokosten vanwege te late betalingen zijn voor rekening van opdrachtgever. 

7. Auteursrecht en intellectueel eigendom 

7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, behoudt Entecst het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem vervaardigde producten en verleende diensten, waaronder begrepen de in artikel 2 genoemde offertes. 
7.2 Hulpmiddelen en methodes van Entecst die gebruikt zijn voor de opdracht of in een rapport aan opdrachtgever staan, blijven eigendom van Entecst. Openbaarmaking kan uitsluitend na schriftelijke toestemming vooraf van Entecst. 
7.3 Opdrachtgever vrijwaart Entecst tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met alles wat opdrachtgever inbrengt in de opdrachtuitvoering. 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

8.1 Opdrachtgever heeft de plicht om geleverde producten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en vrijwaart Entecst tegen aansprakelijkheid daarvoor. 
8.2 Opdrachtgever vrijwaart Entecst tevens tegen iedere aansprakelijkheid voor schades, met inbegrip van letselschade en gevolgschade, die direct of indirect voortvloeien uit de geleverde producten en diensten. 
8.3 Entecst is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van aan hem toerekenbare grove schuld of ernstige nalatigheid. In andere gevallen is Entecst nimmer aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook. De aansprakelijkheid van Entecst is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW van de bewuste opdracht, bedraagt nooit meer dan het bedrag dat de verzekeraar van Entecst in het specifieke schadegeval uitkeert, en heeft in ieder geval een maximum van € 5.000,-. 
8.4 Dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid in de materialen of gegevens die opdrachtgever aanlevert, ontslaat Entecst van iedere aansprakelijkheid. Entecst is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van deze materialen of gegevens. 

9. Reclamaties en geschillen 

9.1 Opdrachtgever dient een klacht over het geleverde binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Entecst te melden. De klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Gegronde klachten zal Entecst in redelijkheid pogen op te lossen in overleg met opdrachtgever, onder voorwaarde dat deze het geleverde niet heeft bewerkt of doen bewerken. 
9.2 Op alle overeenkomsten tussen Entecst en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Entecst, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft. 

2 april 2012 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17158428. 

Portfolio

Geschreven door maandag, 25 juni 2012 20:55

Gerealiseerde technische publicaties

Entecst realiseerde de volgende technische publicaties:

Artikelen

Technische artikelen voor vakbladen en bedrijven over:

 • Ontwerpen en ontwikkelen van machines en constructies
 • Industriële besturing, automatisering en procesoptimalisatie
 • Mechatronica, precisietechniek en microsystemen
 • Productietechniek, waaronder metaalbewerking en additief vervaardigen
 • Asset management en industrieel onderhoud
 • Kunststoffen, staal en aluminium

Handleidingen

Technische handleidingen, gebruiksaanwijzingen, bedieningsinstructies en handboeken voor:

 • Fabrieksinstallaties en productielijnen in procesindustrie en maakindustrie
 • Veilig werken op petrochemische bedrijfsterreinen
 • Monteren van gevelbeplating
 • Maritieme sein- en zoeklichtinstallatie

Kennissystemen

Technische kennissystemen, lesmateriaal, toetsen en leerboeken over:

 • Opbouw en werking van installaties in procesindustrie en energiesector
 • Eigenschappen en toepassing van constructiematerialen
 • Vervangen van machineonderdelen
 • Meten, regelen en besturen
 • Constructies met plaatmaterialen

Overige technische producties

 • Volledige content van industriële vakbladen
 • Adviesrapporten en bedrijfsbrochures
 • Content voor relatiemagazine
 • Jaarboek voor bedrijfsjubileum

Vertalingen

Vertaling van Engels en Duits naar Nederlands van documentatie over:

 • Meetinstrumenten en positioneringsapparatuur
 • Werkplaatsmachines en gereedschappen
 • Auto's, motorfietsen en automaterialen

 

Technisch vertalen

Geschreven door maandag, 25 juni 2012 09:23

Behalve nieuwe producties maken we ook vertalingen van al bestaande technische teksten, zoals gebruiksaanwijzingen, persberichten of webteksten. De meeste van onze technische vertalingen zijn vanuit Engels en Duits naar Nederlands.

tech vertalen

Technische handleidingen

Geschreven door maandag, 25 juni 2012 09:21

Een handleiding schrijven betekent soms een bestaand document aanpassen voor een nieuw product, maar houdt meestal in dat we een volledig nieuwe handleiding schrijven. We verzamelen alle vereiste informatie, bijvoorbeeld door onderzoek ter plaatse te doen en deskundigen te interviewen. Desgewenst zorgen we ook voor afbeeldingen en illustraties, en stellen we een eindproduct samen dat geheel gereed is voor druk of online publicatie.

tech handleiding 

 

Technisch schrijven

Geschreven door woensdag, 20 juni 2012 14:47

Entecst is gespecialiseerd in technisch schrijven. We schrijven over onder meer machinebouw, industriële productie en voertuigtechniek en maken ook complete publicaties, inclusief afbeeldingen en grafische afwerking. Het technisch schrijven kan bestemd zijn voor uiteenlopende toepassingen: van handleiding tot brochure, van artikel tot persbericht of van leerboek tot kennissysteem. Ook verzorgen we de gehele redactionele inhoud van vakbladen en relatiemagazines.

Technisch artikel schrijven

Entecst hanteert diverse methodes om een technisch artikel te schrijven: een interview ter plaatse, een telefonisch interview, eigen onderzoek of een combinatie hiervan. De meeste artikelen schrijven we in opdracht van industriële vakbladen. Daarnaast leggen we voor industriële bedrijven hun specialisme vast in een technisch artikel of ‘white paper’, dat het bedrijf vervolgens op zijn website plaatst of op een andere manier in de publiciteit brengt.

tech schrijven

Overige technische teksten

Het doel van een technische tekst of publicatie kan ook zijn om de kennis vast te leggen die vaak op allerlei manieren binnen een bedrijf verspreid aanwezig is. Entecst verzamelt die kennis en maakt er een overzichtelijk kennissysteem van. Deze systemen zijn opgebouwd uit technische teksten, aangevuld met verhelderende afbeeldingen en schema’s. Ze worden zowel digitaal als op papier gebruikt, onder meer om nieuwe werknemers snel in te werken. Voor het technisch onderwijs stellen we lesmateriaal samen, zoals theorie- en praktijkboeken.

Meer technisch schrijven:

>>>Technische handleidingen
>>>Technisch vertalen

“Goed leesbare
technische content...
Dát is ons vak.”

HANS HARLé

Contact

Entecst Technical Communication
Entecst BV
Postbus 7052, 5605 JB  Eindhoven 
Croy 7B, 5653 LC  Eindhoven
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: + 31 40 - 33 33 000